fbpx

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Gróf Szilvia egyéni vállalkozó, mint az elektronikus szolgáltatást nyújtó Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetetett fittkontroll.hu internetes weboldalon történő vásárlás jogi feltételeit és az azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Vásárlóink az fittkontroll.hu oldalra való belépéssel és az oldal használatával az itt leírt feltételeket elfogadják.

1.) A Szolgáltató

Név: Gróf Szilvia egyéni vállalkozó
Székhely: 8060 Mór, Kodály Zoltán utca 16.
Levelezési cím: 8060 Mór, Kodály Zoltán utca 16.
Adószám: 66611965-1-27
E-mail cím: info@fittkontroll.hu

A vállalkozás tárhelyszolgáltatója:
Webonic Kft., 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. www.webonic.hu

2.) A weboldal használata, regisztráció a weboldalban

2.1. A weboldalon való regisztrációval a vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et, valamint hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató a vevő személyes adatait az adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint kezelje. Amennyiben a felhasználó a jelen ÁSZF-et, vagy annak valamely részét nem fogadja el, úgy nem jogosult a weboldal használatára.
2.2. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítani, melyek a weboldal oldalán történő megjelenéstől kezdődően hatályosak.
2.3. A weboldalban történő regisztráció a weboldalon található űrlapokon történik, a regisztrációhoz első ízben az e-mail címet szükséges megadni.
2.4. A regisztráció során az alábbi adatok megadására van szükség: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím.
2.5. A regisztrációt a Szolgáltató a Felhasználó kérésére bármikor törli.
2.5. Azon regisztrációkat, melyek valótlan adatokat tartalmaznak, a Szolgáltató érvénytelennek minősíti és törli.

3.) A megrendelés folyamata

3.1. A weboldalban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon az fittkontroll.hu weboldalon.
3.2. A weboldal termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A weboldalban a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.
A termékkategória nevére kattintva a benne található termékek listája látható. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére kattintva érhető el, itt lehet tájékozódni a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről.
3.3. A weboldalban lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok listaszerűen jelennek meg.
3.4. A kiválasztott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett beállítható a szükséges darabszám.  A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, itt módosítható, illetve törölhető az adott tétel.
3.5. A weboldalban azon Felhasználó adhat le megrendelést, aki érvényes regisztrációval rendelkezik. A weboldalban már korábban regisztrált Felhasználó ugyanazzal az azonosítóval rendelhet, mint amit korábban már megadott.
3.6. A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítésre kerül a megrendelés.
3.7. A megrendelés véglegesítése azt jelenti, hogy a vevő kötelező ajánlatot tesz a termékre, azaz a megrendelés véglegesítése a vevő számára a megrendelt termék árának, valamint a kapcsolódó (szállítási, csomagolási) díjak megfizetésének kötelezettségével jár. A weboldalban történt rendeléssel a vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSZF-et, megismerte a rendelés menetét, a termék jellemzőit és árát.
3.8. A Szolgáltató a vevő által kiválasztott és online megrendelt terméket a megjelölt szállítási címre köteles eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, vagy késik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail, vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a vevővel további egyeztetés céljából.
3.9. A weboldalban kínált termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét terméket bemutató oldaláról lehet megismerni. A weboldalban kínált termékek tulajdonságaival, használatával kapcsolatban a weboldalban szereplő információkon túl a Szolgáltató a honlapon feltüntetett elérhetőségein keresztül nyújt további tájékoztatást.
3.10. A vételár mindig az árucikk mellett feltüntetett bruttó ár, mely magyar forintban értendő. A feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítással járó esetleges költségeket.
3.11. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldalból megrendelhető termékek árainak megváltoztatására, azzal, hogy a módosítás a weboldalban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
3.12. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a honlapon a termékekről közölt adatok megfeleljenek a valóságnak, azonban az esetlegesen előforduló hibákért nem vállalja a felelősséget. A vevőnek joga van a hibás adatokkal közölt termék megvásárlásától elállni. A Szolgáltató ugyanígy nem vállal felelősséget, amennyiben részben vagy egészben önhibáján kívül nem tudja a rendelést teljesíteni pl. készlethiány miatt. Ezen esetben a már átutalt vételárat visszautalja a vevő részére.
3.13. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy csak jó minőségű terméket forgalmazzon ismert gyártóktól, azonban ezek felhasználása, illetve használatának felügyelete a Felhasználó felelőssége.

4.) Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

4.1. A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt terméket nem köteles átvenni.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék/termékek nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
4.2. A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.
4.3. A rendelés véglegesítését követően észrevett hibákat (különösen a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok esetén felmerülő hibákat) a vevő köteles a lehető leghamarabb jelezni a Szolgáltató felé, annak a honlapon megtalálható elérhetőségek valamelyikén.
4.4. A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség.
4.5. A szerződés egyszeri ügyletre létrejött határozott idejű szerződés, a szerződés tárgyát képező rendelés teljesítésével szűnik meg.
4.6. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
4.6. A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.) Számla
A Szolgáltató alapesetben papíralapú számlát állít ki, melyet a csomaggal együtt küld ki.

6.) Fizetés

A Szolgáltató az alábbi fizetési módokat kínálja:
6.1. Banki átutalás

7.) Szállítás

7.1. Kiszállításra csak Magyarország területén van lehetőség.

8.) Elállási jog gyakorlás

8.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkozik, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (továbbiakban: Fogyasztó).
A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételnek napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni.

8.1.2.Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének a napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
8.2. Ha a Fogyasztó élni kíván az elállási jogával, akkor elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton a Szolgáltató jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
8.4. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
8.3. A Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó felé.
8.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
8.5. A Fogyasztó köteles elállás esetén a megrendelt terméket a Szolgáltató, 8060 Mór Köztársaság tér 7/1. szám alatti címére késedelem nélkül hiánytalanul visszaküldeni.
8.6. A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltatónak ennek megfelelően az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
8.7. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
8.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
8.9. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

10.) Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Panaszkezelés

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendeléseket a legrövidebb időn belül és a legmagasabb színvonalon teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak panasza van, azt a jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt elérhetőségek valamelyikén közölheti és a Szolgáltató ezt 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja, tájékoztatva a jogorvoslat lehetőségeiről.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva vevő számára:

– Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál,
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 06/22/510310 és 06/22/510323
e-mail: fmkik@fmkik.hu
– Bírósági eljárás kezdeményezése.

12.) Egyéb
11.1. A Szolgáltató bármikor szabadon módosíthatja a jelen ÁSZF-et és a vásárlás egyéb feltételeit, illetve szabályait, ideértve a weboldal honlapját is, bárminemű értesítési vagy egyéb kötelezettség nélkül.
11.2. A honlapon történő vásárlás feltételezi, a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.
11.3. Az oldalra feltöltött kommentek moderálási jogát a Szolgáltató fenntartja magának, a sértő kommenteket annak észlelése után eltávolítja.
11.4. A résztvevők személyes adatainak kezelése a hatályos adatvédelmi szabályok szerint történik. Bővebb információ a honlapon megtalálható adatvédelmi tájékoztatóban olvasható. A vevő a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul személyes adatainak az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.10.01.